مشکلات حساب کاربری و ساسپنشن (Suspension)

در این بخش موارد متنوعی که ممکن است موجب Suspension کاربر و دیگر مشکلاتی قانونی و عملکردی در حساب کاربری شود، مطرح خواهد شد.
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.