تجربیات فردی (Case Studies)

در این بخش می‌توانید تمامی تجربیات خود در حل مشکلات، نحوه مذاکرات، ترفندهای مفید و بطور کلی هر تجربه سازنده‌ای که در دسته بندی های ذکر شده وجود ندارد، را بیان نمایید.
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.