آمازون ترکیه

باز کردن حساب آمازون ترکیه از ترکیه و خارج ترکیه و نکات باز کردن حساب برای ایرانیان خارج از کشور
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.